Stanowisko w sprawie opłat za śmieci

Stanowisko Zespołu Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych

Na podstawie informacji napływających ze spółdzielni mieszkaniowych oraz w oparciu o własne analizy Zespół Gdańskich Spółdzielni Mieszkaniowych wyraża sprzeciw zarówno w odniesieniu do przyjętej dla Gdańska podstawy naliczeń opłat, jak i wysokości (kalkulacji) kosztów.

Przyjęta podstawa do naliczenia opłat jako powierzchnia lokalu mieszkalnego budzi największe kontrowersje, wręcz sprzeciw zdecydowanej większości Zarządów i Rad Nadzorczych spółdzielni jako najmniej akceptowalna przez mieszkańców.

Zdaniem Zespołu na brak akceptacji podstawy zdecydowany wpływ ma wysokość projektowanej opłaty i brak uzasadnienia dla tej wysokości w porównaniu do aktualnych opłat wynoszących znacznie poniżej 10zł/osoby brutto. Analiza wcześniej przedstawionej struktury opłat zdaniem Zespołu zawiera zawyżone koszty w pozycji Zagospodarowanie odpadów komunalnych, Odpady wielkogabarytowe oraz Zarządzanie systemem, a pozycja Windykacja nie powinna w ogóle obciążać kosztów opłaty śmieciowej, gdyż nie można obciążać osób płacących za śmieci, kosztami osób, które nie wnoszą tej opłaty. Koszty obsługi windykacyjnej muszą w pełni być pokrywane przez osoby, wobec których prowadzona jest windykacja. Odnośnie zawyżonych kosztów zagospodarowania pragniemy podkreślić, że w dzisiejszej opłacie za śmieci tzw.”opłata marszałkowska” dotyczyła kosztów zagospodarowania odpadów i funkcjonowania „wysypisk śmieci” i brak jest uzasadnienia, dlaczego te koszty stanowią tak wysoki poziom kosztów w całej opłacie śmieciowej. Z naszej praktyki gospodarki śmieciami koszty odpadów wielkogabarytowych nigdy nie stanowiły takiego poziomu w odniesieniu do całkowitych kosztów wywozu nieczystości, to tym bardziej przy podwyższonej opłacie nie powinny stanowić 3,9% opłaty śmieciowej.

Koszty zarządzania powinny być sprecyzowane, łącznie z uwzględnieniem czynności obsługi gospodarki śmieciami przez właścicieli i zarządców nieruchomości.

Nie do zaakceptowania jest propozycja segregacji śmieci i „kar” stosowanych za nie segregowanie śmieci w odniesieniu do nieruchomości wielolokalowych. Przy założeniu, że każdy mieszkaniec może wrzucić śmieci do każdego pojemnika, brak segregacji śmieci na mokre i suche przez jednego mieszkańca nie może powodować karnej opłaty dla pozostałych współmieszkańców. Naszym zdaniem należy położyć większy nacisk na ustawienie większej ilości pojemników na odpady segregowane: papier, plastik, szkło białe i szkło kolorowe i dążyć do wdrożenia segregacji odpadów na mokre i suche bez stosowania kar w odniesieniu do budynków wielolokalowych.

W załączeniu Zespół przedstawia propozycje kształtowania się struktury opłat dla mieszkańców w zależności od wielkości lokali mieszkalnych i ilości zamieszkujących osób.

Jednocześnie zwracamy uwagę na brak rozwiązania problemu gospodarki śmieciami w odniesieniu do lokali użytkowych i zakładów znajdujących się na terenach mieszkalnych, gdyż brak jednoznacznego uporządkowania tego problemu może zniweczyć cały proces segregacji i gospodarki śmieciami.

Ponadto jako Zespół Spółdzielni Mieszkaniowych wnosimy o możliwość skutecznego wypowiedzenia się i konsultacji w sprawach Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska.

Propozycja opłat za śmieci w zależności od powierzchni lokalu i ilości zamieszkałych osób (można przyjąć jako górna granica opłat)

Powierzchnia lokalu mieszkalnego S

Liczba osób

Wysokość opłat

(45) 35 ≥ S

1 os

15 zł

15 zł

2÷4

30 zł

30 zł

≥ 5

40 zł

45 zł

(105) 85 ≥ S

1 os

20 zł

20 zł

2÷4

40 zł

40 zł

≥ 5

55 zł

60 zł

(105) 85 < S

1 os

30 zł

30 zł

2÷4

60 zł

60 zł

≥ 5

80 zł

90 zł

Powierzchnia lokalu mieszkalnego S

Liczba osób

Wysokość opłat

(45) 35 ≥ S

1 os

15 zł

15 zł

2÷5

30 zł

40 zł

≥ 6

45 zł

55 zł

(105) 85 ≥ S

1 os

20 zł

20 zł

2÷5

40 zł

50 zł

≥ 6

60 zł

70 zł

(105) 85 < S

1 os

30 zł

30 zł

2÷5

60 zł

70 zł

≥ 6

90 zł

100 zł

Dla domków jednorodzinnych można przyjąć dodatkowo zróżnicowanie zależne od wielkości działki.

Propozycja jw. dotyczy działki poniżej 400m2

działki w granicach 400 ÷ 1200m2 x 1,1

działki powyżej 1200m2 x 1,2

lub inna modyfikacja wskaźnika