Pomorski Klaster Mieszkaniowy

Kolejnym uczestnikiem Porozumienia jest powołany w 2012 r. „Pomorski Klaster Mieszkaniowy“, który jest unikalnym w regionie ośrodkiem tworzenia sieci współpracy podmiotów zajmujących sie gospodarką nieruchomościami a w szczególności Spółdzielni Mieszkaniowych. Celem klastra jest efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, spółdzielni, przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz jednostek otoczenia biznesu dla utworzenia optymalnych warunków współpracy nauki i biznesu umożliwiających transfer wiedzy i innowacji. Celem powołanego Klastra jest podnoszenie kompetencji, wykorzystywanie innowacji i podejmowanie wspólnych działań w zakresie rozwoju spółdzielni w woj. Pomorskim i poprawa ich konkurencyjności na rynku gospodarowania zasobami lokalowymi. W konsekwencji tych działań oczekiwane jest wprowadzenie nowoczesnego sposobu zarządzania nieruchomościami, podnoszenie efektywności energetycznej i ochrony środowiska naturalnego. Do grona partnerów Klastra należy obecnie 10 Spółdzielni Mieszkaniowych, jednostki wsparcia i otoczenia biznesu a także instytuty naukowo – badawcze. Cele określone w porozumieniu klastra to m.in.:

– utworzenie platformy wzajemnie korzystnej kooperacji wśród podmiotów działających w sektorze gospodarki nieruchomościami oraz wypracowanie form współpracy w zakresie poprawiania innowacyjności oraz konkurencyjności tego segmentu gospodarki w województwie Pomorskim.

– łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji w celu poprawy efektywności i innowacyjności gospodarki nieruchomościami w regionie

– wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz opracowania nowych kierunków i produktów w zarządzaniu nieruchomościami a w szczególności nieruchomościami wielolokalowymi

– kształcenie zasobów ludzkich zatrudnionych w sektorze dla umiejętnego wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu nieruchomościami

– integracja środowisk związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz instytucji naukowo badawczych i uczelni wyższych zainteresowanych opracowaniem o wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań wspomagających działalność sektora gospodarki nieruchomościami

– wzmacnianie potencjału Spółdzielni mieszkaniowych w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców

W okresie dotychczasowej działalności Klaster zrealizował m.in. w ramach celu kształcenie zasobów ludzkich raz tworzenia płaszczyzny kooperacji podmiotów cykl szkoleń i paneli dyskusyjnych dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości poświęconych:

– wypracowaniu wspólnych dla sektora gospodarki nieruchomościami metod

„Racjonalizacji zarządzania kosztami zasobów mieszkaniowych”,

– Wypracowaniu organizacyjnych i formalno-prawnych zasad gospodarki śmieciami w

Realiach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach,

– wypracowaniu wspólnych dla sektora gospodarki nieruchomościami zasad

„Racjonalizacji i rozliczania kosztów energii cieplnej dla potrzeb zasobów

Mieszkaniowych”.

Poniżej znajduje się skan dokumentu POROZUMIENIE POMORSKIEGO KLASTRA MIESZKANIOWEGO oraz LIST INTENCYJNY

© JARKOM 2018