Witamy
Drukuj
Wpisany przez   
wtorek, 12 marca 2013 08:24

WYSTPIENIE PREZESA SPӣDZIELNI MIESZKANIOWEJ ?POUDNIE? PANA SYLWESTRA WYSOCKIEGO

NA KONFERENCJI W SPRAWIE PROJEKTW USTAW SPӣDZIELCZYCH

W DNIU 05.03.2013 ROKU W WARSZAWIE W SEJMIE1/ Od ponad 10 lat obserwujemy mnoce si inicjatywy legislacyjne dotyczce spdzielni mieszkaniowych. Ale nie s to inicjatywy spdzielcw. To inicjatywy politykw ,partii politycznych, klubw i grup politycznych .

2/ Jeden cel ? rozdanie majtku spdzielczego ?za darmo? zosta ju osignity. Przed nami drugi cel ? likwidacja spdzielni mieszkaniowych lub ich tak daleka organizacja, e to co po zmianach pozostanie niewiele bdzie miao wsplnego ze spdzielcz wasnoci i spdzielczym zarzdzaniem.

3/ Jeli do niedawna projekty ustaw zgaszaa 1,2 czy 3 partie ? to teraz mamy do czynienia z istnym wysypem pomysw i pomysodawcw, istnym pandemonium pomysw , ktre moim zdaniem maj odwrci uwag od nicoci poczyna rzdu i parlamentu w sferze mieszkalnictwa. A 6 projektw poselskich i 1 senatorski dotyczcych Prawa Spdzielczego i ustawy o spdzielniach mieszkaniowych.

4/ Kto zoy najbardziej restrykcyjny projekt ? ? wiadomo.

5/ Od 2003 roku Sejm uchyli 20 artykuw USM/ na 50 ogem/ i ponad 60 w Pr. Spdz. /na okoo 200 ogem/ w ustawie. Sze razy nowelizowa Pr.S i 7 razy USM czsto w fundamentalnych dla istnienia i funkcjonowania spdzielni mieszkaniowych. Ile razy Trybuna Konstytucyjny uznawa te zmiany za niezgodne z Konstytucj trudno policzy.

To pytanie o jako stanowionego w Polsce prawa. I co z tego, e orzeczenia TK s ostateczne i maj powszechnie obowizywa. Nie ma przepisu, ktry stanowi ,e rzd i parlament mog ignorowa wyroki TK. A jak jest?. Uznane za sprzeczne z konstytucj artykuy s odwieane w nowych projektach ustaw i zgaszane zwykle przez tych samych posw. I jest to akceptowane. Jak nazwa takie postpowanie?, Moe recydyw legislacyjn?., albo kpin z pastwa prawa.

Za stosowanie prawa odpowiadaj karnie ju nie tylko zarzdy spdzielni, ale od kilku lat take rady nadzorcze. Za stanowienie prawa ? nikt, nawet jeli TK uzna je za niekonstytucyjne.

6/ O jakoci stanowionego prawa decyduj te porednio autorzy projektw nowelizacyjnych . Nieaktualny ju projekt ustawy o spdzielniach mieszkaniowych / druk 517/ wnioso m.in. 4 filologw, 1 politolog, sportowiec, bya dziaaczka modziewki partyjnej, publicysta , specjalistka od resocjalizacji i polityki spoecznej i znawca kolejnictwa.

7/ Na obecnie zgoszonych projektach ustaw suchej nitki nie pozostawiy: zwizki rewizyjne spdzielni, Krajowa Rada Sdownictwa, Krajowa Rada Notarialna i Prokurator Generalny.

Pytanie: kto chce zmian poza parlamentarzystami ? nikt. Po zachwycie spowodowanym uwaszczaniem mieszka za prawie darmo nie chce nikt nawet gnbieni podobno przez przestpcze zarzdy czonkowie spdzielni. Ponad 80% czonkw zarzdw spdzielni posiada licencj zarzdcy nieruchomoci . Dua cz z nas posiada uprawnienia lustracyjne. To s fakty, a nie mity.

8/ W jednej z dzkich spdzielni przeprowadzono referendum : Czy jeste za likwidacj sp-ni TAK odpowiedziao 12%, NIE -88%.. Czy zgadzasz si, by posowie decydowali za ciebie, ze musisz mieszka we wsplnocie mieszkaniowej, a nie w spdzielni - ZA ? 9%, 91% przeciwko ingerencji Sejmu.

9/ Nie ma realnych przesanek spoecznych i gospodarczych ,ktre uzasadniayby polityczn ingerencj w podstawy funkcjonowania sp-ni mieszkaniowych i szerzej ruchu spdzielczego w Polsce. Nawet papie Benedyk XVI w encyklice ?Caritas In verititate? napisa, o roli spdzielni jako przedsibiorstwa , e spdzielnie to najlepiej funkcjonujce w wymiarze spoecznym gospodarczym podmioty dziaajce w warunkach wolnego kapitalizmu, przedsibiorstwa o ludzkim obliczu..

10/ TK wielokrotnie podkrela, e wasno spdzielcza podlega w wietle konstytucji RP takiej samej ochronie jak wasno prywatna. Spdzielnie jako zrzeszenia funkcjonujce w gospodarce rynkowej nie mog by traktowane jako domena wadzy publicznej. To, co parlament robi od kilku lat ? podobno dla dobra spdzielcw- to demonta struktur spdzielczych i faktyczna ich likwidacja. A upadek spdzielni bdzie bolesny dla budetu pastwa.

11/ Spdzielczo mieszkaniowa stanowi 1/3 sektora mieszkaniowego w Polsce. Dlaczego pozostaymi 2/3 / mieszkania komunalne, wsplnot, zakadowe/ rzd si nie interesuje?, nie zbiera skarg na ich dziaalno , a zbiera na dziaalno spdzielni mieszkaniowych?. Podobno rocznie jest ich 600-650. Ale to z 3,5 tysica spdzielni, z 3,5 miliona mieszka . To 2 setne procenta. A czy wszystkie zasadne ? nie wiemy.

Czy taki odsetek niezadowolonych to powd do cigego reformowania funkcjonowania spdzielni?.

Czy swojego cennego czasu parlamentarzyci nie powinni powici na rozwizywanie waniejszych dla kraju problemw i reformowanie dziedzin gospodarki, ktre tego wymagaj?. Od roku Sejm nie uchwali adnej wanej ustawy gospodarczej oprcz wyduajcej wiek emerytalny.

12/ Trzeba sobie odpowiedzie na pytanie, czy spdzielcy chc wsplnot mieszkaniowych?. W Gdasku na pewno -NIE. Dane z kilkunastu spdzielni //11 w tym najwikszych/ : na 40 tysicy mieszka w 700 budynkach wielorodzinnych w adnym nie powstaa wsplnota mieszkaniowa, nie wpyn aden wniosek , a czonkowie nie chc o tym nawet sysze. To poraka dla posw reformatorw,

13/ Pragn zwrci uwag pa posanek i panw posw, e s obszary o wiele waniejsze do rozwizania ni wprowadzanie kolejnych zmian w spdzielczoci mieszkaniowej:

- rzd nie ma Krajowego strategicznego programu rozwoju mieszkalnictwa

- znikn Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, co znacznie pogorszyo funkcjonowanie TBS-w,

- skoczy si program RnS, a wprowadzenie MdM zostao odroczone do 2014 roku

- brakuje 2 miliony mieszka, 90% buduje si z udziaem kredytu, gwnie hipotecznego

- 40-60 procent potrzebujcych mieszkania, gwnie modych maestw ma za due dochody, by otrzyma lokal komunalny, a za mae, by otrzyma kredyt. Dla nich nie ma adnego programu.

- 2 mln bezrobotnych, 14% bez pracy , w tym ponad 30 modych ludzi po studiach.

- aby kupi mieszkanie 2 pokojowe trzeba w Lubuskiem odkada cae wynagrodzenie przez 5 lat, a w Maopolsce przez 11 lat.

To s priorytetowe problemy do rozwizania. A parlament i rzd z uporem zajmuj si spdzielczoci mieszkaniow.

14/ Rok 2012 zosta ogoszony midzynarodowym rokiem spdzielczoci a o may wos , jak na ironi dziki ? radosnej twrczoci Sejmu? w Polsce spdzielczo mieszkaniowa przestaaby istnie.

15/ z jednej strony spdzielczo mieszkaniowa ma publiczne poparcie parlamentu i premiera, a z drugiej , od kuchni mamy smutn rzeczywisto:

- od 1991 roku zmniejszono z 5,1% do 0,1% PKB nakady na mieszkalnictwo , czyli 20 razy,

-zapowiedziano likwidacj dodatkw mieszkaniowych i wprowadzenie podatku katastralnego, ktry bd paci take waciciele ?uwaszczonych? mieszka

16/ W projektach nowych ustaw parlament chce zmieni zasady wybierania prezesw zarzdw spdzielni, funkcjonowania organw spdzielni, zwikszy wpyw czonkw na zarzdzanie spdzielni, wzmocni pozycj czonkw do majtku spdzielni, wprowadzi obowizkowe posiadanie strony internetowej przez spdzielnie.

Wikszo z tych praw czonkowie ju maj lub mog z nich korzysta w obecnym stanie prawnym. Art.8 USM i art. !8 Pr.S to zapewniaj. Wystarczy wola 10 ciu czonkw, ktrzy przygotuj i wnios na Walne Zgromadzenie projekt uchway. Po przegosowaniu Zarzd wol wykona /jeli jest zgodna z prawem/. A poniewa na WZ przychodz gwnie czonkowie niezadowolenie, zmiany jakich oczekuj mog by bardzo szerokie tak w przedmiocie majtku spdzielni jak i funkcjonowania jej organw - co ma by przedmiotem przygotowywanych przez posw regulacji.

Tylko pozostaje pytanie - dlaczego skoro od 5 lat mog, dlaczego z tego nie korzystaj?. Dlaczego na WZ autorskie projektu uchwa zgaszane przez czonkw mona policzy na palcach jednej rki?.

17/ Jeli ju koniecznie parlament chce zmienia obowizujce w spdzielniach prawo , to nadajcie tym nowym normom prawnym charakter ius dispositivum a nie ius cogens, czyli prawa wzgldnie obowizujcego. Niech czonkowie spdzielni sami zdecyduj, czy uchwalone przez Sejm zmiany zechc, czy nie wprowadzi do statutw swoich spdzielni.

18/ Nie neguj/co do zasady/ potrzeby zmian obowizujcego prawa. Powinno to si jednak odby w zakresie uzgodnionym z naszym rodowiskiem. Mamy konstytucyjne prawo by podmiotem a nie przedmiotem w procesie stanowienia prawa

19/ Prawo wyboru i wola wikszoci ? to wite prawa funkcjonowania spdzielczoci. I niech tak ju pozostanie.Poprawiony: środa, 25 września 2013 09:34
 
Drukuj
Wpisany przez   
środa, 20 lutego 2013 09:27

L I S T O T W A R T Y

gdaskich spdzielni mieszkaniowych w sprawie wysokoci opat za odbir i utylizacj odpadw komunalnych od gospodarstw domowych w Gdasku.

Pod koniec lutego b. roku Rada Miasta Gdaska zamierza przyj uchwa w sprawie wyboru metody naliczania opat za mieci oraz jej wysokoci. Projekt uchway ustala wysoko opaty za mieci wedug tzw. metody powierzchniowej, czyli od powierzchni mieszkania w wysokoci o,88z/m kwadratowy. Czyni wacicieli i zarzdcw budynkw wielo mieszkaniowych odpowiedzialnymi za realizacj znacznej czci postanowie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku, a w szczeglnoci zobowizuje do naliczania i pobierania opat za odbir odpadw i przekazywania ich gminie.

Jako zarzdcy spdzielczych lokali mieszkalnych w Gdasku zdecydowanie protestujemy przeciwko przyjtej metodzie naliczania opat i jej wysokoci oraz przerzucenia kosztw wdroenia ?reformy mieciowej? wycznie na mieszkacw z nastpujcych powodw:

- przyjta metoda powierzchniowa, jako jedna z 4 ?ech moliwych do zastosowania jest najbardziej niesprawiedliwa, najpowszechniej krytykowana, nieakceptowana przez wikszo mieszkacw i zapewni Gminie najwysze wpywy z opat. Wyliczona stawka 88 groszy za metr kwadratowy za odpady niesegregowane niepoparta adn kalkulacj kosztw oznacza dla wikszoci spdzielni 2-3 krotny wzrost kosztu ich wywozu . To metoda najwygodniejsza do realizacji przez urzdnikw, a najmniej korzystna dla mieszkacw.

Za nieuprawnione uznajemy uzasadnienie Urzdu Miejskiego wprowadzenia opaty w takiej wysokoci inflacj, wzrostem pac, zakupem nowych pojazdw i pojemnikw, dualnym systemem odbioru odpadw na mokre i suche i ich segregacja oraz opatami za Via Toll nakadanymi na samochody odbierajce odpady. W pewnym zakresie wdranie ustawy odbywa si ju w niektrych dzielnicach Gdaska od kwietnia 2010 i nie spowodowao zauwaalnego wzrostu opat za wywz i zagospodarowanie odpadw,

- nasza analiza przyczyn i struktury tak radykalnego wzrostu kosztw odbioru i utylizacji odpadw wskazuje na zawyenie kosztw zagospodarowania odpadw komunalnych, odpadw wielkogabarytowych, kosztw odpadw zielonych i zarzdzania systemem, a pozycja Windykacja nalenoci nie moe obcia dodatkowymi kosztami osb wnoszcych opaty,

- nie akceptujemy stosowania kary za brak segregacji odpadw w nieruchomociach wielo lokalowych w podwjnej wysokoci opaty , poniewa jako zarzdcy nie jestemy i nigdy nie bdziemy w stanie zapewni segregacji mieci przez mieszkacw i wpywa na Gmin , by zapewnia odpowiedni ilo pojemnikw,

- ubolewamy nad faktem, e o wyborze metody naliczania opat za odpady zadecydowaa decyzja polityczna, a nie ekonomiczny rachunek i zwyka przyzwoito postpowania wobec ludzi,

- sprzeciwiamy si sprowadzeniu zarzdw spdzielni mieszkaniowych do roli inkasentw opaty szczeglnie w sytuacji kiedy wzrasta ona dla wikszoci mieszkacw spdzielni ponad dwukrotnie, a jednoczenie cakowicie tracimy wpyw na jako i terminowo usug wiadczonych przez firmy wywoce odpady. Ustawa nie przypisuje spdzielniom mieszkaniowym roli inkasenta.

- przepisy ustawy o wasnoci lokali i o spdzielniach mieszkaniowych zobowizuj wacicieli mieszka do ponoszenia kosztw zwizanych z utrzymaniem swoich lokali. Wobec powyszego konieczne jest uwzgldnienie w uchwale Rady Miasta stosownych postanowie uwzgldniajcych powyszy stan prawny. Waciciele mieszka opat za mieci powinni wnosi do Gminy bez porednictwa spdzielni, tak jak wnosz podatek od wasnoci mieszkania i opat za wieczyste uytkowanie

- nie znajdujemy adnego uzasadnienia faktycznego, by zarzdy spdzielni czyni odpowiedzialnymi za terminowe wnoszenie opat przez mieszkania na prawach odrbnej wasnoci oraz zobowizywa je do ponoszenia kosztw sdowych i innych zwizanych z dochodzeniem roszcze od takich mieszka. Zobowizywanie zarzdcw nieruchomoci do wnoszenia opat za odpady od mieszka stanowicych prywatn wasno uwaamy za niezgodne z prawem,

- obcianie zarzdw spdzielni obowizkiem naliczania, pobierania i przekazywania Gminie opaty za odpady od mieszka stanowicych prywatn wasno jest niezgodne z prawem,

- nie znajdujemy uzasadnienia do zobowizania zarzdw spdzielni do przekazywania Gminie danych o mieszkaniach i ich powierzchni poniewa dane te s w jej posiadaniu ,

- zmiana wysokoci opat za odpady przy zastosowaniu tej metody nie uwzgldnia wpyww z ich poboru od kilkudziesiciu tysicy podmiotw gospodarczych zarejestrowanych w Gdasku,

Przyjta wbrew woli wikszoci mieszkacw metoda naliczania opaty i jej wysoko oraz brak szczegowych rozwiza zwizanych z wdraaniem? ustawy mieciowej? w Gdasku, podziau obowizkw pomidzy podmiotami zobowizanymi do jej wykonywania spowoduj, e w konsekwencji skutki wprowadzenia tego bubla prawnego w nadmiernej wysokoci ponios mieszkacy Gdaska, Gmina uzyskiwa bdzie najwysze z moliwych wpywy, a odpowiedzialno za chaos spowodowany przez parlamentarzystw i samorzd spadnie jak zwykle wycznie na zarzdy spdzielni mieszkaniowych.

- to nie metry , a ludzie wytwarzaj odpady,

Opowiadamy si za? metod osobow ? czyli od iloci osb w mieszkaniu jako najbardziej optymaln i sprawiedliw. Wedug naszych wylicze opata za wywz odpadw niesegregowanych nie powinna przekroczy 15 zotych od osoby.

Na oryginale podpisy zarzdw gdaskich spdzielni mieszkaniowych.Gdask, luty 2013 rok

Poprawiony: środa, 20 lutego 2013 09:35
 
Drukuj
Wpisany przez   
środa, 13 lutego 2013 08:57

Stanowisko Zespou Pomorskiego Stowarzyszenia Zarzdcw Nieruchomoci Spdzielni Mieszkaniowych


Na podstawie informacji napywajcych ze spdzielni mieszkaniowych oraz w oparciu o wasne analizy Zesp Gdaskich Spdzielni Mieszkaniowych wyraa sprzeciw zarwno w odniesieniu do przyjtej dla Gdaska podstawy nalicze opat, jak i wysokoci (kalkulacji) kosztw.

Przyjta podstawa do naliczenia opat jako powierzchnia lokalu mieszkalnego budzi najwiksze kontrowersje, wrcz sprzeciw zdecydowanej wikszoci Zarzdw i Rad Nadzorczych spdzielni jako najmniej akceptowalna przez mieszkacw.

Zdaniem Zespou na brak akceptacji podstawy zdecydowany wpyw ma wysoko projektowanej opaty i brak uzasadnienia dla tej wysokoci w porwnaniu do aktualnych opat wynoszcych znacznie poniej 10z/osoby brutto. Analiza wczeniej przedstawionej struktury opat zdaniem Zespou zawiera zawyone koszty w pozycji Zagospodarowanie odpadw komunalnych, Odpady wielkogabarytowe oraz Zarzdzanie systemem, a pozycja Windykacja nie powinna w ogle obcia kosztw opaty mieciowej, gdy nie mona obcia osb paccych za mieci, kosztami osb, ktre nie wnosz tej opaty. Koszty obsugi windykacyjnej musz w peni by pokrywane przez osoby, wobec ktrych prowadzona jest windykacja. Odnonie zawyonych kosztw zagospodarowania pragniemy podkreli, e w dzisiejszej opacie za mieci tzw.?opata marszakowska? dotyczya kosztw zagospodarowania odpadw i funkcjonowania ?wysypisk mieci? i brak jest uzasadnienia, dlaczego te koszty stanowi tak wysoki poziom kosztw w caej opacie mieciowej. Z naszej praktyki gospodarki mieciami koszty odpadw wielkogabarytowych nigdy nie stanowiy takiego poziomu w odniesieniu do cakowitych kosztw wywozu nieczystoci, to tym bardziej przy podwyszonej opacie nie powinny stanowi 3,9% opaty mieciowej.

Koszty zarzdzania powinny by sprecyzowane, cznie z uwzgldnieniem czynnoci obsugi gospodarki mieciami przez wacicieli i zarzdcw nieruchomoci.

Nie do zaakceptowania jest propozycja segregacji mieci i ?kar? stosowanych za nie segregowanie mieci w odniesieniu do nieruchomoci wielolokalowych. Przy zaoeniu, e kady mieszkaniec moe wrzuci mieci do kadego pojemnika, brak segregacji mieci na mokre i suche przez jednego mieszkaca nie moe powodowa karnej opaty dla pozostaych wspmieszkacw. Naszym zdaniem naley pooy wikszy nacisk na ustawienie wikszej iloci pojemnikw na odpady segregowane: papier, plastik, szko biae i szko kolorowe i dy do wdroenia segregacji odpadw na mokre i suche bez stosowania kar w odniesieniu do budynkw wielolokalowych.

W zaczeniu Zesp przedstawia propozycje ksztatowania si struktury opat dla mieszkacw w zalenoci od wielkoci lokali mieszkalnych i iloci zamieszkujcych osb.

Jednoczenie zwracamy uwag na brak rozwizania problemu gospodarki mieciami w odniesieniu do lokali uytkowych i zakadw znajdujcych si na terenach mieszkalnych, gdy brak jednoznacznego uporzdkowania tego problemu moe zniweczy cay proces segregacji i gospodarki mieciami.

Ponadto jako Zesp Spdzielni Mieszkaniowych wnosimy o moliwo skutecznego wypowiedzenia si i konsultacji w sprawach Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Miasta Gdaska.

Propozycja opat za mieci w zalenoci od powierzchni lokalu i iloci zamieszkaych osb (mona przyj jako grna granica opat)

Powierzchnia lokalu mieszkalnego S

Liczba osb

Wysoko opat

(45) 35 ? S

1 os

15 z

15 z

24

30 z

30 z

? 5

40 z

45 z

(105) 85 ? S

1 os

20 z

20 z

24

40 z

40 z

? 5

55 z

60 z

(105) 85 < S

1 os

30 z

30 z

24

60 z

60 z

? 5

80 z

90 z

Powierzchnia lokalu mieszkalnego S

Liczba osb

Wysoko opat

(45) 35 ? S

1 os

15 z

15 z

25

30 z

40 z

? 6

45 z

55 z

(105) 85 ? S

1 os

20 z

20 z

25

40 z

50 z

? 6

60 z

70 z

(105) 85 < S

1 os

30 z

30 z

25

60 z

70 z

? 6

90 z

100 z

Dla domkw jednorodzinnych mona przyj dodatkowo zrnicowanie zalene od wielkoci dziaki.

Propozycja jw. dotyczy dziaki poniej 400m2

dziaki w granicach 400 1200m2 x 1,1

dziaki powyej 1200m2 x 1,2

lub inna modyfikacja wskanika

 

Nasze Stowarzyszenie zrzesza zarzdcw nieruchomoci spdzielni mieszkaniowych oraz wsplnot z wojewdztwa pomorskiego.

Powstalimy dziki grupie inicjatywnej, ktra chciaa uporzdkowa sprawy pomidzy zarzdzanymi przez nas nieruchomociami a lokalnymi wadzami samorzdowymi. Wiele problemw jest takich samych lub bardzo podobnych w poszczeglnych nieruchomociach, poza tym wystpujc w grupie mamy wiksze moliwoci negocjacji z naszymi partnerami, std potrzeba zrzeszenia si.

Dbamy o jak najwysze standardy zarzdzania nieruchomociami, rozwizujemy wsplnie szereg problemw i wystpujemy w imieniu pomorskich zarzdcw nieruchomoci do wadz pastwowych i samorzdowych.